POIR 1.1.1. - zapytanie ofertowe nr 1/2017/POIR

W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, przedsiębiorstwo Sant-Tech Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wybór podwykonawcy części prac merytorycznych w projekcie.
Szczegółowy zakres przedmiotowych prac merytorycznych oraz warunki składania ofert zostały określone w dokumentach do pobrania poniżej.

Zawiadomienie
o zmianie treści zapytania ofertowego Nr 1/2017/POIR z dnia 27 listopada 2017r.

Zamawiający, działając na podstawie zapisów zawartych w polu „Pozostałe informacje” pkt. 1 dokonuje następujących modyfikacji:

 1. Treści pola „Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia”:
  „Usługa 1 – 01.07.2018 – 30.06.2020;
  Usługa 2 – 01.11.2018 – 31.07.2020;
  Usługa 3 – 01.04.2019 – 30.09.2020;
  Usługa 4 – 01.10.2020 – 30.06.2021”.

  Z uwagi na zmiany koncepcji planowanego do opracowania projektu korekcie podlegają terminy wykonania poszczególnych usług.
 2. Treści pola „Wiedza i doświadczenie”:
  „Oferent posiada doświadczenie umożliwiające prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia. W celu spełnienia przedmiotowego warunku Oferent wykaże, że w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował co najmniej 5 projektów lub usług badawczych o podobnej lub zbliżonej tematyce w odniesieniu do przedmiotu zamówienia niniejszego Zapytania Ofertowego.
  Oferent wykaże, że opracował i wdrożył co najmniej 1 pakiet oprogramowania z zakresu automatyzacji i systemów wizyjnych, którego liczba linii kodu przekroczyła 10tyś. linii. W celu oceny spełnienia przez Oferenta niniejszego warunku, Oferent złoży wypełniony Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.”


  W celu uspójnienia treści ww. pola z treścią Załącznika nr 4 do Zapytania Ofertowego oraz w celu zwiększenia dostępu potencjalnym oferentom do wykonania zamówienia, usunięty został następujący zapis z pola „Wiedza i doświadczenie”: „oraz przedstawi listy referencyjne lub inne dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, że zostały one prawidłowo ukończone”.
 3. Treści pola „Pozostałe informacje”, pkt. 2:
  „2. Zamawiający udzieli wyjaśnień na zapytania Oferentów dotyczące treści zapytania ofertowego, jeżeli wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (tj. 02.01.2018r.). Jeżeli wniosek Oferenta o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu wskazanego powyżej, lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania”.

  Z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia korekcie uległa także maksymalna data wpływu do Zamawiającego wniosków o wyjaśnienia dotyczące niniejszego zapytania ofertowego.

Jednocześnie na podstawie zapisów zawartych w polu „Pozostałe informacje” pkt. 1 Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 15.01.2018r.

Tekst jednolity Zapytania ofertowego nr 1/2017/POIR, uwzględniający opisaną wyżej zmianę, został zamieszczony poniżej.

POIR 1.1.1. - Zapytanie ofertowe nr 1_2017_POIR - zmiana z 13.12

POIR 1.1.1. - zapytanie ofertowe nr 2/2017/POIR

W związku z ubieganiem się o przyznanie dofinansowania w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, przedsiębiorstwo Sant-Tech Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wybór podwykonawcy części prac merytorycznych w projekcie.
Szczegółowy zakres przedmiotowych prac merytorycznych oraz warunki składania ofert zostały określone w dokumentach do pobrania poniżej.

Zawiadomienie
o zmianie treści zapytania ofertowego Nr 2/2017/POIR z dnia 27 listopada 2017r.

Zamawiający, działając na podstawie zapisów zawartych w polu „Pozostałe informacje” pkt. 1 dokonuje następujących modyfikacji:

 1. Treści pola „Harmonogram realizacji przedmiotu zamówienia”:
  „Usługa 1 – 01.12.2018 – 31.08.2019;
  Usługa 2 – 01.06.2019 – 30.11.2019;
  Usługa 3 – 01.03.2019 – 30.11.2019;
  Usługa 4 – 01.12.2020 – 31.05.2021.”.

  Z uwagi na zmiany koncepcji planowanego do opracowania projektu korekcie podlegają terminy wykonania poszczególnych usług.
 2. Treści pola „Pozostałe informacje”, pkt. 2:
  „2. Zamawiający udzieli wyjaśnień na zapytania Oferentów dotyczące treści zapytania ofertowego, jeżeli wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert (tj. 02.01.2018r.). Jeżeli wniosek Oferenta o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu wskazanego powyżej, lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania”.
  Z uwagi na zmianę harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia korekcie uległa także maksymalna data wpływu do Zamawiającego wniosków o wyjaśnienia dotyczące niniejszego zapytania ofertowego.

Jednocześnie na podstawie zapisów zawartych w polu „Pozostałe informacje” pkt. 1 Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 15.01.2018r.

Tekst jednolity Zapytania ofertowego nr 2/2017/POIR, uwzględniający opisaną wyżej zmianę, został zamieszczony poniżej.

POIR 1.1.1. - Zapytanie ofertowe nr 2_2017_POIR - zmiana z 13.12